آیین­نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (درگاه الکترونیک استعلامات قضایی)

شماره۵۹۳۳۸/ت۵۶۵۵۷هـ                               ۱۳۹۹/۵/۲۹

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و وزارت دادگستری و به استناد بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ آیین­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (درگاه الکترونیک استعلامات قضایی)

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:

۱ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع مواد (۱) و (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

۲ـ درگاه: درگاه الکترونیک استعلامات قضایی که امکان استعلامات و دریافت پاسخ را از طریق اتصال به سامانه های الکترونیکی دستگاه اجرایی فراهم می نماید.

۳ـ شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و اصلاحات بعدی آن.

۴ـ استعلام: درخواست هرگونه اطلاعات و اسناد که در جریان رسیدگی به پرونده قضایی مورد نیاز مراجع قضایی می­باشد که صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات و به یکی از روش­های زیر انجام می­شود:

الف ـ استعلام الکترونیکی برخط: انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای کشف حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه­ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام­ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین شده، توسط دستگاه استعلام شونده ارایه می­شود.

ب ـ استعلام الکترونیکی مکاتبه ای: انجام استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک برای کشف حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه­ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین شده نباشد.

ماده۲ـ قوه قضاییه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونه ای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع قضایی از جمله دادگستری کل استان ها، شهرستان ها، حوزه های قضایی بخش، ستاد و سازمان های وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.

ماده۳ـ به­منظور پاسخگویی به استعلام­های مراجع قضایی، دستگاه های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروز رسانی کنند که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلام­های مراجع قضایی ذی­صلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.

ماده۴ـ استعلامات مراجع قضایی از دستگاه­های اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه­های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود. 

تبصره ـ درصورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه­های الکترونیکی دستگاه­های اجرایی، استعلام و پاسخ آن به صورت غیرالکترونیکی انجام می­شود.

ماده۵ ـ پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند .

ماده۶ ـ مراجع قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورند و در صورتی که استعلام مذکور نیازمند تحصیل اطلاعات از واحدهای تابعه باشد دستگاه اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع قضایی پاسخ دهد.

ماده۷ـ سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه­های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه درگاه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش­بینی می­کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری