تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹

شماره۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰هـ                                ۱۳۹۹/۶/۱
تصویب نامه در خصوص تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۹ به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی
مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری