تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان لامرد استان فارس

شماره۵۹۸۱۴/ت۵۷۷۹۶هـ                              ۱۳۹۹/۵/۲۹
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان لامرد استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۴۴۲۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان خیرگو در بخش علامرودشت شهرستان لامرد استان فارس، به روستای چهارطاق تغییر می یابد.

ب ـ در بخش علامرودشت، یک دهستان به نام کمالی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان های زیر ایجاد می شود:

۱ ـ کمالی ۲ـ اندر ۳ـ روگیر تاج امیری ۴ـ روگیر قلعه حاجی ۵ ـ روگیر حسنی ۶ ـ گواروی ۷ـ شاه بهرام ۸ ـ روگیر حاج محمد تقی ۹ـ امامزاده شاه سیف‏اله ۱۰ـ امامزاده شاه خراسان ۱۱ـ نورالدینی.

پ ـ روستای کمالی به عنوان مرکز دهستان کمالی تعیین می‏شود.

ت ـ در بخش علامرودشت، یک دهستان به نام کهنویه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان های زیر ایجاد می شود:

۱ـ کهنویه ۲ـ سید هاشمی ۳ـ چاه گزی ۴ـ گلدشت ۵ ـ گرازی ۶ ـ انجیر بند ۷ـ برکه سفید ۸ ـ پلنگی ۹ـ وردوان ۱۰ـ سیاه دانه ۱۱ـ هرا سفید ۱۲ـ ظالمی ۱۳ـ فخرآبی ۱۴ـ پرزی ۱۵ـ ذذه ۱۶ـ بلبلی ۱۷ـ زمان رستمی ۱۸ـ حاجی‏آباد ۱۹ـ ابوحنا.

ث ـ روستای کهنویه به عنوان مرکز دهستان کهنویه تعیین می‏شود.

ج ـ در شهرستان لامرد، یک بخش به نام خیرگو از ترکیب دهستان های خیرگو و کمالی ایجاد می شود.

چ ـ روستای خیرگو به عنوان مرکز بخش خیرگو تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری