تصویب نامه در خصوص تغییر محدوده جغرافیایی دهستان‏های کوار و فرمشکان بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس

شماره۵۹۴۷۴/ت۵۶۷۳۴هـ                              ۱۳۹۹/۵/۲۹
تصویب نامه در خصوص تغییر محدوده جغرافیایی دهستان‏های کوار و فرمشکان بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۳۷۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

محدوده جغرافیایی دهستان‏های کوار و فرمشکان بخش مرکزی شهرستان کوار استان فارس، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تغییر می یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری