تصویب نامه در خصوص تبدیل روستاهای رحمت آباد و عباس آباد سردار از بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان، به شهر

شماره۵۹۳۵۵/ت۵۷۰۹۱هـ                              ۱۳۹۹/۵/۲۹
تصویب نامه در خصوص تبدیل روستاهای رحمت آباد و عباس آباد سردار از بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان، به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره۱۲۹۸۸۲ مورخ۱۳۹۸/۷/۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای رحمت آباد دهستان ریگان بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر رحمت آباد شناخته می شود.

۲ـ روستای عباس آباد سردار دهستان ریگان بخش مرکزی شهرستان ریگان استان کرمان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر عباس آباد سردار شناخته می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری