تصویب نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف

شماره۶۲۴۲۴/ت۵۷۹۶۸هـ                               ۱۳۹۹/۶/۴
تصویب نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف

وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۲ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه­ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

۱ـ وزارت نیرو مجاز است صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین­شده در جدول زیر را با تخفیف صددرصد (۱۰۰%) محاسبه نماید. این تخفیف صرفاً شامل سکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه های عشایری می شود. سکونتگاه های خالی از سکنه و سکونتگاه های غیردایم نظیر باغ ویلاها مشمول این تخفیف نمی­باشند:

ردیف
	

منطقه
	

الگوی کم مصرفی (کیلو وات ساعت در ماه)

۱
	

ایام گرم منطقه گرمسیر ۱
	

۴۰۰ و کمتر

۲
	

ایام گرم منطقه گرمسیر ۲
	

۲۰۰ و کمتر

۳
	

ایام گرم منطقه گرمسیر ۳
	

۲۰۰ و کمتر

۴
	

ایام گرم منطقه گرمسیر ۴
	

۱۵۰ و کمتر

۵
	

ماه های گرم منطقه عادی
	

۱۰۰ و کمتر

۶
	

ایام غیرگرم مناطق عادی و گرمسیر
	

۸۰ و کمتر

۲ـ تعرفه برق مشترکان خانگی که میزان مصرف ماهانه آنها بیش از الگوی کم مصرفی
جدول موضوع بند(۱) این تصویب­نامه و کمتر از الگوی تعیین­شده در تصویب­نامه
شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه
شماره ۲۰۲۰۵/ت۵۶۵۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ باشد، بدون تغییر باقی می ماند.

۳ـ به مشترکان خانگی پرمصرف (با میزان مصرف بیش از الگوی مذکور در بند (۲) این تصویب­نامه) فرصت داده می شود با استفاده از روش های زیر نسبت به اصلاح مصرف خود اقدام نمایند:

الف ـ اجرای اقدامات بهینه سازی مصرف که به صورت رایگان توسط وزارت نیرو آموزش داده می شود.

ب ـ نصب مولد خورشیدی کوچک و تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود (خود تأمین).

۴ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب­نامه ظرف دو ماه توسط وزارت نیرو تدوین و ابلاغ می­شود. شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور، به میزان ده درصد (۱۰%) به صورتحساب برق مصارف خانگی مشترکان پرمصرف افزوده می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری