تصویب نامه در خصوص مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (دارا دوم)

شماره۶۲۴۱۵/ت۵۷۹۷۱هـ                                ۱۳۹۹/۶/۴
تصویب نامه در خصوص مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (دارا دوم)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۲ به پیشنهاد شماره ۲/۷۸۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف صرفاً برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (دارا دوم)، موضوع بند (۳) تصویب نامه­ شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و اصلاحات بعدی آن، قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی صندوق یادشده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری