تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۱۳۹۳ 	
	

سال هفتاد و هفت شماره ۲۲۱۵۵

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی

شماره۳۲۶۳/ت۵۷۸۰۷هـ                                ۱۴۰۰/۱/۱۷
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۴۶۹۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

در شهرستان خوی استان آذربایجان­غربی، روستای وار از دهستان فیرورق جنوبی بخش فیرورق منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان رهال بخش مرکزی ملحق می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری