قوانین و مقررات

مسیر شما: قوانین و مقررات اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست
اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست
تاریخ تصویب : 1400/02/07
مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران
QR
جزئیات متن قانون
شماره۱۲۵۴۵/ت۵۸۷۲۵هـ                                ۱۴۰۰/۲/۷
اصلاح تصویب­نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۴۵۲۵۷/۸۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ معاونت حقوقی رییس­جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب­نامه شماره ۱۳۹۹۳۹/ت۵۷۳۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در بند (۴) عبارت "حساب خزانه" به عبارت "حساب درآمدهای عمومی مربوط"

اصلاح می­شود.

۲ـ تبصره بند (۵) حذف می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری