قانون انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین المللی مربوط به خط شاهین کشتیها مصوب 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)

شماره21206/389 ۱۳۸۹/۳/۲۶

قانون انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتیها مصوب 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه ‌‌شماره 176668/43568 مورخ 8/9/1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین ‌کشتیها مصوب ‌1930میلادی (1309هجری‌شمسی) که باعنوان لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 4/3/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره68325 6/4/1389
وزارت راه و ترابری
قانون انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتیها مصوب 1930 میلادی (1309 هجری شمسی) که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 21206/389 مورخ 26/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون انصراف دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتیها مصوب 1930 میلادی (1309 هجری شمسی)

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود انصراف خود را از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین‌کشتیها مصوب 1930 میلادی برابر با 1309 هجری شمسی ـ موضوع ردیف(1) ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوب 5/11/1344ـ به امین اسناد قرارداد یادشده اعلام نماید.
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی