تصویب نامه در خصوص تعاریف و تقسیمات کشوری در شهرستان سبزوار


شماره 149133/ت44704هـ 3/7/1389

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/6/1389 بنا به پیشنهاد شماره 29266/42/4/1 مورخ 28/2/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای 1‌ـ رباطی شاهزاده 2ـ جمبر جوق 3ـ افچنگ مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان تخت جلگه منتزع و به دهستان دره یام بخش خوشاب شهرستان سبزوار الحاق می‌گردد.
ب ـ روستـاهای چزگ و فرخار مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان تخت جلگه منتزع و به دهستان سلطان‌آباد بخش خوشاب شهرستان سبزوار الحاق می‌گردد.
ج ـ دهستان یام به مرکزیت روستای یام مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش خوشاب شهرستان سبزوار ایجاد می‌گردد:
1ـ ینگجه 2‌ـ ابراهیم‌آباد 3ـ دیوانگاه 4ـ گل گنبد 5 ـ سرخ 6 ـ حسین‌آباد 7ـ یام 8 ـ نوروزی 9ـ بابالنگر 10ـ بسک 11ـ سیمان 12ـ کوره دره 13ـ داراب 14ـ کاهان بالا 15ـ ملک‌آباد 16ـ اردنج 17ـ دربند 18ـ درگاه 19ـ نشیب 20ـ عادل‌آباد 21ـ دهنه شور.
با تصویب این دهستان چنانچه روستا، مزرعه و مکانی در محدوده یادشده پیدا و یا در آینده احداث شود، در تابعیت دهستان مذکور خواهدبود.
د ـ نام دهستان دره یام به مشکان تغییر می‌یابد.

هـ ـ بخش مشکان به مرکزیت روستای مشکان از ترکیب دهستانهای یام و مشکان در تابعیت شهرستان سبزوار ایجاد می‌گردد.
و ـ شهرستان خوشاب به‌مرکزیت شهر سلطان‌آباد از ترکیب بخشهای زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر سلطان‌آباد شامل دهستانهای طبس، رباط جز و سلطان‌آباد.
2ـ بخش مشکان.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی