تصویب نامه در خصوص معافیت پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولین شماره گذاری در مورد آمبولانسها و خودروهای نظامی و خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره گذاری شوند


شماره 117075/ت44758ک 27/5/1389وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 تصویب نمودند:
خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره‌گذاری شوند، آمبولانسها و خودروهای نظامی و انتظامی از پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولین شماره‌گذاری معاف می‌باشند.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 25/5/1389 به تأیید مقام محـترم ریاست جمـهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی