تصویب نامه وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی درخصوص شماره گذاری اتوبوس های شهری، مینی بوس های دیزلی و جدول جایگزین جهت تسهیلات بانکی و کمک بلاعوض برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده عمومی

شماره 117017/ت45022ک 27/5/1389

تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی درخصوص شماره‌گذاری اتوبوس‌های شهری، مینی‌بوس‌های دیزلی و جدول جایگزین جهت تسهیلات بانکی و کمک بلاعوض برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده عمومی

وزارت کشور ـ وزارت صنایع و معادن ـ سازمان حفاظت محیط زیست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 145601/ت43458هـ مورخ 21/7/1388 تصویب نمودند:
1ـ شماره‌گذاری اتوبوس‌های شهری و مینی‌بوس‌های دیزلی (نفت گازسوز یا گازوئیلی) برای کلان شهرهای کشور مجاز است. تصویب‌نامه‌های شماره 89898/ت34753هـ مورخ 28/12/1384 و شماره 212760/ت39261ک مورخ 27/12/1386 لغو می‌شود.
2ـ جدول پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است جایگزین جدول ماده (4) تصویب‌نامه شماره 61572/42596ک مورخ 20/3/1388 می‌شود.

این تصویـب‌نامه در تاریخ 25/5/1389 به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی