تمدید تصویب نامه در خصوص عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز تا تاریخ 31/1/1390

شماره 100576/ت45099ک 27/5/1389

تمدید تصویب‌نامه در خصوص عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز تا تاریخ 31/1/1390

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت بازرگانی
وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بنا به پیشنهاد شورای عالی صادرات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
عوارض صادرات دام زنده شامل گوسفند و بز، موضوع تصویب‌نامه شماره 177461/ت43752هـ مورخ 8/9/1388 تا تاریخ 31/1/1390 تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تـاریخ 25/5/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی