اصلاح ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

شماره205026/ت45803هـ ۱۳۸۹/۹/۱۵

اصلاح ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و اموراجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت موضوع تصویب‌نامه شماره 222168/ت43616هـ مورخ 11/11/1388 می‌شود:
« ماده9ـ مجوز استخدام برای جبران کمبود نیروی انسانی ناشی از اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با رعایت مقررات مربوط از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور صادر خواهدشد.»

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی