مصوبه هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389 موضوع: اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی موضوع مصوبه جلسه 644 شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 16/10/1378

شماره8/28664/120 ۱۳۸۹/۱۲/۲۸

مصوبه هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389 موضوع: اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی موضوع مصوبه جلسه 644 شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 16/10/1378

وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و بیست و نهمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389 در خصوص اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389 موضوع: اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی موضوع مصوبه جلسه 644 شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 16/10/1378

ماده واحده:
شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد ترکیب اعضای کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی موضوع مصوبه ششصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 16/10/1378 و تبصره‌های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌ای به عنوان تبصره 3 به آن اضافه شود.
1ـ رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور (رئیس کمیسیون)
2ـ معاون اعزام، تشریفات و ارزشیابی مدارک تحصیلی کشورهای خارجی (نایب رئیس)
3 و 4ـ دو نفر صاحب‌نظر و آشنا به نظام‌های آموزشی کشورهای خارجی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب کمیسیون معین شورای عالی
5 ـ نماینده تام‌الاختیار دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش
6 ـ رئیس اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی کشورهای خارجی
7ـ نماینده معاون آموزشی ذیربط
تبصره1ـ کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی با حضور 5 نفر (رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و حداقل 4 نفر از اعضای دیگر) رسمیت می‌یابد و موضوعات با رأی موافق حداقل 5 نفر به تصویب می رسد.
تبصره2ـ حکم اعضای صاحب‌نظر کمیسیون توسط وزیر آموزش و پرورش برای مدت دو سال صادر می‌شود. تمدید عضویت آنان پس از تایید کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش بلامانع خواهد بود.
تبصره3ـ هر یک از اعضای رسمی کمیسیون و مدعوین صاحبنظر که در جلسات کمیسیون شرکت می‌نمایند، مطابق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش حق حضور در جلسه دریافت می‌نمایند.
موضوع: اصلاح ترکیب اعضای کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی موضوع جلسه 644 شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 16/10/1378 در هشتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 18/8/1389 به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی

اصلاح ترکـیب اعضای کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجی موضوع مصوبه جلسه 644 شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 16/10/1378 مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد