تصویب نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت

شماره58176/ت46745هـ ۱۳۹۰/۳/۱۸

تصویب‌نامه در خصوص انتشار اوراق مشارکت

وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1390 بنا به پیشنهاد شماره 164873/11 مورخ 3/3/1390 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
انتشار اوراق مشارکت موضوع جزء (ب) بند (48) قانون بودجه سال 1390 توسط وزارت راه و ترابری (شرکتهای دولتی تابعه و وابسته) با نرخ سود علی‌الحساب اوراق مذکور به میزان نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب اوراق مذکور توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی