تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای گروک از توابع دهستان سیریک بخش مرکزی شهرستان سیریک در استان هرمزگان به شهر

شماره285164/ت45183ک ۱۳۸۹/۱۲/۱۱

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای گروک از توابع دهستان سیریک بخش مرکزی شهرستان سیریک در استان هرمزگان به شهر

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/11/1389 بنا به پیشنهاد شماره 79151/42/4/1 مورخ 25/5/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای گروک از توابع دهستان سیریک بخش مرکزی شهرستان سیریک در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گروک شناخته می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 9/12/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی