مصوبه «تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان»

شماره2992/90/دش ۱۳۹۰/۳/۲۱

مصوبه «تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان»

(مصوب جلسه 688 مورخ 20/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مصوبه « تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان» که در جلسه 688 مورخ 20/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 21/1/1390 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«آقایان مهندس محسن چینی‌فروشان، دکتر محمد میرکیانی، بهمن دری، امیرحسین فردی و جواد محقق، به استناد ماده 6 مصوبه اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب، به عنوان اعضای هیأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان انتخاب می‌شوند».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد