تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی

شماره 83493/ت44693ک ۱۳۹۰/۰۴/۲۱

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 14/9/1389 بنا به پیشنهاد شماره 29247/42/4/1 مورخ 28/2/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ دهستان لانو به مرکزیت روستای لانو مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی ایجاد می‌گردد:
1ـ لانو 2ـ ازبک 3ـ استخردراز 4ـ بیشه بالا 5 ـ پاسگاه تیغدر 6 ـ پاسگاه گلوباغک 7ـ پاسگاه چاه محمدعمر 8 ـ پاسگاه هفتاد رود (قطارگز) 9ـ پوزه زرد 10ـ تجشک 11ـ توت 12ـ خاردرجان 13ـ خوشاب 14ـ دربلوند 15ـ درخت توت 16ـ دهن تنگل 17ـ رحیم لانو 18ـ سورتیغ 19ـ شبو 20ـ شورکه 21ـ عباس‌آباد 22ـ علی هدیه پایین 23ـ علی هدیه بالا 24ـ کلاته شیرپایین 25ـ کلاته مصیب 26ـ گلوباغ 27ـ گوی 28ـ مرکه 29ـ کلاته حمزه 30ـ مشوکی 31ـ نوده 32ـ هفتاد رود 33ـ هنگر 34ـ باغ خواجه 35ـ کلاته شب 36ـ بیشه پایین 37ـ پل بند 38ـ رشک 39ـ بزوای سفلی 40ـ بزوای علیا 41ـ قاسم‌آباد علیا 42ـ قاسم‌آباد سفلی 43ـ کلاته رحیمی 44ـ بچه کازوک 45ـ گازکه 46ـ گازوک 47ـ گوی علیا 48ـ نوده سفلی 49ـ هفتاد رود عشایر 50 ـ کلاته خار
ب ـ دهستان غیناب به مرکزیت روستای نازدشت مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر، مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان سربیشه ایجاد می‌گردد:
1ـ اسکیونک 2ـ دهک 3ـ گلستان 4ـ عباس‌آباد 5 ـ خرمیری 6 ـ یوسف‌آباد 7ـ پهلواز 8 ـ چارقاسک 9ـ چستک علیا 10ـ دوغ سربیشه 11ـ چستک سفلی 12ـ شوشک سفلی 13ـ کلاته عابدی 14ـ شوشک علیا 15ـ کشف خاران 16ـ دخترک 17ـ خاران 18ـ حسن کلنگی 19ـ گندگان 20ـ علم‌آباد 21ـ چاه شهید اشرفی اصفهانی 22ـ چاه شهید مدرس 23ـ جنت‌آباد 24ـ گلو بالا 25ـ گلو پایین 26ـ تاج‌میر 27ـ قلعه سرخ 28ـ چاه خشکان 29ـ حسین‌آباد غیناب 30ـ محمدآباد خرکش (همت‌آباد) 31ـ پرنگ 32ـ چشمه زنگی 33ـ نازدشت 34ـ چاه بزار 35ـ کهک رود سیاهو 36ـ کسراب 37ـ کلاته علی باغی 38ـ بهار مرز 39ـ معروفان 40ـ قلعه قنبر 41ـ گیسگان 42ـ نرگسک 43ـ چاه خو 44ـ چاه پده 45ـ شگان 46ـ کال سرخ 47ـ کلاته رجب 48ـ ابراهیم‌آباد
ج ـ چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در بندهای (الف) و (ب) ملاحظه شود یا در آینده به وجود آید، در حوزه و تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
د ـ بخش درح به مرکزیت روستای درح از ترکیب دهستانهای درح و لانو در تابعیت شهرستان سربیشه ایجاد می‌گردد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 5/4/1390 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی