تصویب نامه در خصوص الحاق بخش کبگیان به مرکزیت شهر چیتاب از شهرستان دنا به شهرستان بویراحمد

شماره 89699/ت44509ک ۱۳۹۰/۰۵/۰۱

تصویب‌نامه در خصوص الحاق بخش کبگیان به مرکزیت شهر چیتاب از شهرستان دنا به شهرستان بویراحمد

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 20/5/1389 بنا به پیشنهاد شماره 8877/42/4/1 مورخ 25/1/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
بخش کبگیان به مرکزیت شهر چیتاب از شهرستان دنا منتزع و به شهرستان بویراحمد الحاق می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 15/4/1390 به تأیید مقام‌محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی