مصوبه «الحاق یک بند به مصوبه تسری مصوبه شورای عالی درباره مدارک تحصیلی صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان (مصوب جلسه 457 مورخ 26/11/1378)»

شماره6413/90/دش ۱۳۹۰/۶/۲

مصوبه «الحاق یک بند به مصوبه تسری مصوبه شورای عالی درباره مدارک تحصیلی صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان (مصوب جلسه 457 مورخ 26/11/1378)»


(مصوب جلسه 213 مورخ 18/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی حوزه‌های علمیه
مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
ماده واحده « الحاق یک بند به مصوبه تسری مصوبه شورای عالی درباره مدارک تحصیلی صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان (مصوب جلسه 457 مورخ 26/11/1378)»، که در جلسه 213 مورخ 18/8/1389 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه 642 مورخ 8/2/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل به تصویب رسیده است، برای اجراء ابلاغ می‌شود.
«ماده واحده ـ بند ذیل به مصوبه « تسری مصوبه شورای عالی درباره مدارک تحصیلی صادرشده مدیریت حوزه علمیه قم به طلاب حوزه علمیه خراسان (مصوب جلسه 457 مورخ 26/11/1378)» الحاق می‌شود:
مدیریت حوزه علمیه خراسان اجازه دارد مطابق بند 4 مصوبه «مدارک تحصیلی صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم» مصوب جلسه 368 مورخ 4/11/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌ بعدی آن مصوب جلسه 502 مورخ 22/5/1381، نسبت به صدور مدرک سطح 4 حوزوی برای فضلاء و طلاب حوزه علمیه خراسان اقدام نماید».

رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد