تصویب نامه در خصوص تعیین آقای ابراهیم عزیزی به عنوان استاندار هرمزگان

شماره128792/ت47281هـ ۱۳۹۰/۶/۲۷

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ابراهیم عزیزی به عنوان استاندار هرمزگان

وزارت کشور
هیئت‌ وزیران در جلسه مورخ 27/6/1390 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/94964 مورخ 27/6/1390 وزارت کشور تصویب نمود:
آقای ابراهیم عزیزی به عنوان استاندار هرمزگان تعیین می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی