اصلاح عنوان جدول شماره (4) آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

شماره116566/28437                                      ۱۳۹۰/۰۶/۰۸

اصلاح عنوان جدول شماره (4) آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران  
                               
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور 
   نظر به اینکه در عنوان جدول شماره (4) آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویب نامه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23/4/1383 عبارت «سابقه کار و طراحی» بصورت عبارت «سابقه کار» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی