مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو

شماره7395/206 ۱۳۸۹/۲/۲۶

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور ارتقاء سلامت، بهداشت و ایمنی مواد و فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تأمین دارو، تجهیزات و اقلام پزشکی و ارتقاء کیفیت دارو تصویب نمود:
1ـ سازمان غذا و دارو از ادغام شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور با مرکز توسعه غذا و دارو در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد می‌گردد. با اجرای این بند کلیه وظایف و اختیارات، نیروی انسانی، پست‌های سازمانی، امکانات، دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و مرکز مذکور، به سازمان غذا و دارو منتقل می‌گردد.
2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال 1389 نسبت به تفکیک وظایف شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور از نظر:
الف) حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت).
ب) تصدی‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی اقدام و حسب مورد وظایف موضوع بند الف را به سازمان غذا و دارو و واحدهای ذیربط در دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور واگذار و نسبت به واگذاری وظایف موضوع بند (ب) حداکثر تا پایان سال 1390 به بخش غیردولتی برنامه‌ریزی و اقدام کند.
3ـ وظایف سازمان مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
ـ تدوین و ارایه سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، بیولوژیک، شیرخشک، تجهیزات، اقلام و ملزومات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی و اقلام بسته‌بندی و اسباب‌بازی.
ـ تعیین، تدوین و اعلام ضوابط، ویژگی‌ها و مقررات مربوط به واردات، صادرات، تهیه، تولید، انبارش، حمل و نقل، توزیع، عرضه و انهدام مواد، محصولات و فرآورده‌های فوق‌الذکر.
ـ تعیین، تدوین و اعلام ضوابط و ویژگی‌های مربوط به ارزیابی و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدهای دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشکی و اقلام بسته‌بندی و اسباب‌بازی.
ـ صدور، تمدید و لغو موقت و دایم پروانه مؤسسات تولیدی، وارداتی، نگهداری، حمل و نقل، عرضه و توزیع دارویی، تولیدی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و غیرمصرفی.
ـ صدور پروانه‌ها و مجوزهای‌بهداشتی ساخت و ورود مواد، فرآورده‌ها و اقلام فوق‌الذکر.
ـ انجام نظارت، آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده‌ها و اقلام فوق‌الذکر.
ـ تعیین شرایط صدور، تمدید، لغو موقت و دائم مجوزها و پروانه‌های آزمایشگاه‌های کنترل غذا و دارو.
ـ تعیین مبانی خدمات دارویی و آزمایشگاهی و تعیین تعرفه‌های دولتی و خصوصی مربوطه.
ـ احیا مصرف داروهای گیاهی و گسترش استفاده از آن.
ـ تهیه، خرید و تأمین دارو، شیرخشک، تجهیزات و اقلام پزشکی در جهت تأمین و تحویل اقلام ضروری بازار از طریق منابع داخلی و خارجی.
ـ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای تحقیقات مرتبط با کنترل، آزمایش و ارتقای کیفیت اقلام موضوع این مصوبه.
4ـ هیأتی متشکل از نمایندگان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت سهامی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد تا نسبت به تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، دیون و تعهدات شرکت مذکور و انتقال آن به سازمان غذا و دارو یا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.
5 ـ اساسنامه سازمان غذا و دارو ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
6 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسؤول حُسن اجرای این مصوبه می‌باشد و گزارش اجرای آن را ظرف مدت یک سال به شورای عالی اداری ارایه خواهدکرد.

معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ لطف‌ا... فروزنده دهکردی