مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل

شماره 44439/206                                       ۱۳۹۰/۰۹/۲۰

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل 	
 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارتخانه ها و سازمان های مستقل ـ سازمان های وابسته و مؤسسات دولتی ـ نهادهای انقلاب اسلامی
     شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 23/3/1390 و در اجرای مفاد ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه راهبری تحول اداری کش

ور در دستگاه های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن، تصویب نمود:
     ماده1ـ شورای تحول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
     ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی: رییس شورا
     ـ معاون توسعه منابع انسانی دستگاه و یا عناوین مشابه: نایب رییس
     ـ یکی از معاونان دستگاه به انتخاب رییس شورا: عضو
     ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور: عضو
     ـ رییس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه و یا عناوین مشابه: عضو، دبیر شورا ومسئول دبیرخانه
     ـ ذیحساب و مدیرکل امور مالی دستگاه: عضو
     ـ فرمانده مرکز مقاومت بسیج دستگاه عضو
     ـ دو نفر صاحب نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رییس شورا: عضو
     تبصره ـ شورا می تواند حسب مورد از رؤسای کمیسیون تحول اداری دستگاه های وابسته و نهادهای تخصصی یا حرفه ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.
     ماده2ـ شرح وظایف و اختیارات شورای تحول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل به شرح زیر تعیین می شود:
     ـ هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح وزارتخانه و سازمان های وابسته
     ـ زمینه سازی برای اجرای سیاست ها، راهبردها و برنامه های مصوب
     ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
     ـ بررسی طرح ها و برنامه های تحول اداری و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی ربط، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
     ـ بررسی و تأیید راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری
     ـ بررسی و تأیید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
     ـ بررسی و تأیید همایش های مورد نیاز وزارتخانه  یا سازمان در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
     ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در وزارتخانه یا سازمان
     ـ شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری وزارتخانه و سازمان های وابسته و تابعه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی ربط
     ـ ارایه پیشنهادهای لازم به مراجع ذی ربط برای تعیین تکلیف نیروی انسانی و منابع سازمان های وابـسته ای که براساس قانون باید ادغام، منـحل، واگذار و یا وظایف آنها به دستگاه های دیگر منتقل شود.
     ـ بررسی و ارایه پیشنهاد درباره سیاست های مناسب برای منطقی سازی اندازه دستگاه و سازمان های وابسته در چارچوب سیاست های ابلاغی و قوانین مربوط
     ـ بررسی و تأیید طرح های لازم برای تمرکززدایی اداری از طریق انتزاع وظایف اجرایی از مرکز و انتقال آن به واحدهای استانی
     ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دستگاه
     ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات شورای تحول اداری وزارتخانه و سازمان های وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
     تبصره1ـ تمامی مصوبات شورا، پس از تأیید رییس شورا و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.
     تبصره2ـ شورا می تواند برای بررسی ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکل کمیته های تخصصی با عضویت افراد صاحب نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره ای اقدام نماید.
     ماده3ـ کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:
     ـ رییس یا بالاترین مقام سازمان یا مؤسسه: رییس کمیسیون
     ـ معاون توسعه منابع انسانی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه: نایب رییس
     ـ یکی از معاونان سازمان یا مؤسسه به انتخاب رییس کمیسیون: عضو
     ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور درصورت معرفی: عضو
     ـ مدیر نوسازی و تحول اداری سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه: عضو،دبیرکمیسیون و مسئول دبیرخانه
     ـ مدیر امور مالی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه: عضو
     ـ نماینده وزارتخانه ذی ربط: عضو
     ـ فرمانده بسیج دستگاه: عضو
     ـ یک نفر صاحب نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رییس کمیسیون: عضو
     تبصره ـ کمیسیون می تواند حسب مورد از نهادهای تخصصی یا حرفه ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند.
     ماده4ـ شرح وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه ها و سازمان های مستقل به شرح زیر تعیین می شود:
ـ پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذی ربط
     ـ زمینه سازی برای اجرای سیاست ها، راهبردها و برنامه های مصوب
     ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری
     ـ بررسی و تأیید طرح ها و برنامه های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی ربط، متناسب با تکالیف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری
     ـ بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه های تحول اداری
     ـ بررسی و تأیید برنامه های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارایه به وزارتخانه ذی ربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
     ـ بررسی و تأیید همایش های مورد نیاز سازمان یا مؤسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات
     ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا مؤسسه
     ـ شناسایی وظایف و فعالیت های قابل واگذاری سازمان یا مؤسسه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی ربط
     ـ ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذی ربط
     ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی گری و چابک سازی دستگاه
     ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا مؤسسه و ارایه به شورای تحول اداری وزارتخانه ذی ربط
     تبصره1ـ تمامی مصوبات کمیسیون، پس از تأیید رییس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد.
     تبصره2ـ کمیسیون می تواند برای بررسی ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی با عضویت افراد صاحب نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره ای اقدام نماید.
     ماده5 ـ این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره 5958/12/1 مورخ 23/4/1377 و 290/13.ط مـورخ 30/7/1379 شورای عالی اداری و 4363/11 مورخ 30/6/1377 ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور می شود.
     ماده6 ـ وزراء، رؤسای سازمان های مستقل و سازمان های وابسته، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می دهد.

رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی نژاد