اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

شماره45515/ت47457ک                                              ۸/۳/۱۳۹۱

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 	
 		 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
بنیاد شهید و امور ایثارگران
     وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 7/12/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 20/10/1386 تصویب نمودند:
     آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب نامه شماره 14277/31960هـ مورخ 9/3/1384 به شرح زیر اصلاح می شود:
     1ـ ماده (2) به شرح زیر اصلاح می شود:
     ماده2ـ شهرداری های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمانها و اماکن عمومی و معابر در صورت عدم رعایت استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان از جمله عدم مطابقت با نقشه یا ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خودداری نمایند.
     2ـ در بند «ب» ماده (4) پس از عبارت «علایم راهنمایی» عبارت «و هشداردهنده» اضافه می شود.
     3ـ متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده (4) اضافه و عنوان تبصره ماده یادشده به تبصره (2) اصلاح می شود:
     تبصره 1ـ مصادیق علایم هشداردهنده توسط ستاد موضوع ماده (8) تعیین می شود. برای یکسان سازی نظارت بر شاخصها و استانداردهای مندرج در قانون و آیین نامه های اجرایی ضروری است تا در برنامه نرم افزاری صدور پروانه، چک لیست (سیاهه مقابله) ضوابط معلولین لحاظ گردد. چک لیست (سیاهه مقابله) مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و توسط وزارت کشور به مراجع صدور پروانه ابلاغ می شود.
     4ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (6) اضافه می شود:
     تبصره ـ وزارت صنت، معدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به ستاد ارایه نماید.
     5 ـ ماده (8) به شرح زیر اصلاح می شود:
     ماده8 ـ به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگیهای لازم برای مناسب سازی، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی که در این آیین نامه به اختصار «ستاد» نامیده می شود، با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
     1ـ وزیر کشور یا معاون ذی ربط (رییس)
     2ـ رییس سازمان بهزیستی کشور (دبیر)
     3ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
     4ـ معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی
     5 ـ معاون ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
     6 ـ معاون ذی ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
     7ـ معاون ذی ربط وزارت آموزش و پرورش
     8 ـ معاون ذی ربط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
     9ـ معاون ذی ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
     10ـ معاون ذی ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران
     11ـ نماینده تشکلهای غیردولتی ایثارگران
     12ـ نماینده شورای هماهنگی تشکلهای غیردولتی معلولان
     13ـ رییس شورای عالی استانها
     14ـ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
     تبصره1ـ در مراکز استانها ستاد استانی با ریاست استاندار و با حضور مدیران کل استانی دستگاههای اجرایی موضوع این ماده تشکیل خواهد شد.
     تبصره2ـ دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات ستاد (کشوری و استانی) در اولین جلسه ستاد تصویب خواهد شد.
     تبصره3ـ ستاد می تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص صاحب نظر حسب مورد اقدام نماید.
     6 ـ متن زیر به عنوان ماده (9) اضافه و عنوان ماده (9) قبلی به ماده (10) اصلاح می شود:
     ماده9ـ وزارت راه و شهرسازی بر حسن اجرای ضوابط معماری و شهرسازی برای افراد معلول جسمی و حرکتی موضوع مصوبه شماره 3200/310 مورخ 6/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تمامی اماکن عمومی نظارت می کند و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی کشور موظف است تمهیدات و اقدامات لازم را برای رفع موانع دسترسی معلولان فراهم نماید.
     این تـصویب نامه در تاریخ 1/3/1391 به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی