تصویب نامه در خصوص تغییر نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوی به فیروزه

شماره55918/ت44704ک                                           ۲۳/۳/۱۳۹۱

تصویب نامه در خصوص تغییر نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوی به فیروزه 	


وزارت کشور
   وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 89428/42/4/1 مورخ 16/6/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
   نام شهرستان تخت جلگه از توابع استان خراسان رضوی به فیروزه تغییر یابد.
   این تصویـب نامه در تاریخ 16/3/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی