مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک

شماره91/300/28639                                                   ۹/۵/۱۳۹۱

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک 	

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی
   جلسه کمیته منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک، موضوع مصوبه مورخ 5/4/1391 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (پس از بازدید اعضا از محل) در مورخ 13/4/1391 در محل دفتر استاندار محترم استان مرکزی تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
   در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیئت محترم وزیران با الحاق نقاط جمعیتی سنجان و کرهرود به شهر اراک با توجه به موارد ذیل موافقت گردید: 
   1)ـ اتصال کامل نقاط شهری مذکور به شهر اراک.
   2)ـ کارکردهای مستقیم جمعیت ساکن در این دو نقطه شهری با شهر اراک و مراکز خدماتی آن.
   3)ـ استقرار مراکز شهری مهم اراک ازجمله پردیس دانشگاهی و دانشگاه اراک، دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) و دانشگاه پیام نور در امتداد بلوار ورودی شهر اراک و مقابل شهر سنجان.
   4)ـ عدم بضاعت مالی شهرداریهای کرهرود و سنجان برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان.
   5)ـ جلوگیری از مدیریت چندگانه بر اراضی و املاک متصل به شهر، توسعه ناموزون پیرامون شهر و یکپارچگی مدیریت شهری.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی