نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره27877هـ/ب                                             ۲۳/۵/۱۳۹۱

نظریه  های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
            
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258131/ت47945هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «تخصیص اعتبار به کمیته امداد امام خمینی (ره)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
    «1ـ نظر به اینکه طبق ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ مصرف اعتبارات موضوع این بند، قبل از تصویب هیأت وزیران، نیازمند پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد و تأیید فوق، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا که براساس بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای... براساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» بند (2) مذکور مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات بند مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره27873هـ/ب                                            23/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258133/ت47946هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «تخصیص اعتبار به کمیته امداد امام خمینی (ره)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهـلت مقرّر قانونی و اعـلام نتیجه بـه این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
    «1ـ نظر به اینکه طبق ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ مصرف اعتبارات موضوع این بند، قبل از تصویب هیأت وزیران، نیازمند پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد، مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد و تأیید فوق، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا که براساس بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای... براساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است» بند (2) مذکور مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات بند مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی