تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری

شماره124413/ت46952ک                                          ۲۶/۶/۱۳۹۱

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ری

وزارت کشور
     وزیران عضـو کمیسـیون سیاسی و دفـاعی در جـلسه مـورخ 24/3/1391 بنـا به پیشنهاد شماره 49309/42/4/1 مورخ 5/4/1390 وزارت کشور و به استـناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
     الف ـ دهستان چاله طرخان به مرکزیت روستای چاله طرخان شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأییدشده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد در تابعیت بخش کهریزک شهرستان ری ایجاد می گردد:
     1ـ چاله طرخان 2ـ فیروزآباد 3ـ مقیم آباد 4ـ ده خیر 5 ـ حمیدآباد 6 ـ نظرآباد 7ـ عشق آباد 8 ـ قمی آباد 9ـ محمودآباد.
     ب ـ بخش قلعه نو به مرکزیت روستای قلعه نو از ترکیب دهستانهای قلعه نو و چاله طرخان در تابعیت شهرستان ری ایجاد می گردد.
     این تصـویب نامه در تاریخ 4/6/1391 به تأیـید مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی