انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی

شماره۹۱۱۸۸/۰۱/ش                                    ۳/۸/۱۳۹۱

انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی 

با توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی را به عنوان معاون امنیت مرکز ملی منصوب می نمایم. امید است با اتکاء به نیروی لایزال الهی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های محوله از هیچ کوششی دریغ نورزید. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی