تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره۱۹۷۲۱۸/ت۴۷۵۸۱هـ                              ۹/۱۰/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۱۰۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: 
الف ـ دهستان وحدت به مرکزیت روستای وحدت آباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد در تابعیت بخش لنده شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد می گردد:
۱ـ گرداب کبیر ۲ـ گرداب علی رضا ۳ـ گرداب علیا ۴ـ گردکلات ۵ ـ نرسیاه ۶ ـ سرچاه گرداب ۷ـ زیر چتر ۸ ـ مالب ۹ـ وحدت آباد ۱۰ـ تل قلعه موگرمون ۱۱ـ راوک ۱۲ـ دشت ناصری ۱۳ـ گوراب لیرکک ۱۴ـ شاهرخی ۱۵ـ زیرده خان ۱۶ـ سرآسیاب موگرمون ۱۷ـ سرتنگ موگرمون ۱۸ـ مورجن ۱۹ـ تل قوچون دانمکی ۲۰ـ نهضت علیا ۲۱ـ نهضت سفلی ۲۲ـ آب گاون کوچک ۲۳ـ بنه علی یاری ۲۴ـ دره جفتی دشت ۲۵ـ دلکون ۲۶ـ ده نارراوک.
ب ـ دهستان شیتاب به مرکزیت روستای شیتاب از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد در تابعیت بخش لنده شهرستان کهگیلویه ایجاد می گردد:
۱ـ اوپی مونه ۲ـ مونه ۳ـ آب زالوکنده ۴ـ دم اشکفت مونه ۵ـ شیتاب ۶ ـ کله بره ۷ـ دم تنگ لنده ۸ ـ کنده ۹ـ مله شیتاب ۱۰ـ بنه بلوط ۱۱ ـ کهناب ۱۲ـ گوردالو ۱۳ـ آب رزگه ۱۴ـ تراب علیا ۱۵ـ سرتنگ لنده.
ج ـ بخش موگرمون به مرکزیت روستای شیتاب از ترکیب دهستانهای شیتاب و وحدت در تابعیت شهرستان کهگیلویه ایجاد می گردد.
دـ شهرستان لنده به مرکزیت شهر لنده از ترکیب بخش های زیر در تابعیت استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد می گردد:
۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر لنده مشتمل بر دهستانهای طیبی گرمسیری شمالی و عالی طیب
۲ـ بخش موگرمون.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی