تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان

شماره۱۹۷۲۱۵/ت۴۶۵۸۰هـ                                      ۹/۱۰/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۰۳/۴۲/۴/۱ مورخ۲۲/۱/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب نمود:
الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد از دهستان ساربوک بخش قصرقند شهرستان نیکشهر استان سیستان و بلوچستان منتزع و به دهستان هلونچکان همین بخش الحاق می گردد:
۱ـ هیت ۲ـ پی تاب ۳ـ مشکین در ۴ـ کلیانی ناک ۵ ـ کاهدان
ب ـ دهسـتان هـیت به مرکزیت روستای هیت از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر «دفتر هـیئت دولـت» می باشد در تابعیـت بخش قـصرقند شـهرستـان نیکشهر ایجاد می گردد:
۱ـ هیت ۲ـ پی تاب ۳ـ شهرک الرسول (کریم آباد) ۴ـ کارچان ۵ ـ زین الدین ۶ ـ چوت آباد ۷ ـ مشکین در ۸ ـ کاهدان ۹ ـ دمبیگان ۱۰ـ کلیانی ناک ـ کولگی.
ج ـ مرز بیـن شهرستانهای نیکشهر و چاه بهار مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوسـت شـماره (۲) که تـأیید شـده بـه مهـر «دفتـر هیئت دولـت» می باشـد تعیین می گردد.
دـ دهستان خمـیری به مرکزیت روستای خمیری از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مـطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر «دفـتر هیئت دولـت» می باشـد در تابعـیت بخش قـصرقند شهرسـتان نیکشـهر ایجاد می گردد:
۱ـ دپ ۲ـ هزاره دی ۳ـ خمیری ۴ـ کوه بن ۵ ـ کلمت ۶ ـ توکلی ۷ـ بک ۸ ـ عزیزآباد ۹ـ میران مچ ۱۰ـ قند ۱۱ـ بانی شیبا ۱۲ـ زیارت جنگل ۱۳ـ مچ کورش ۱۴ـ سرتاپ ۱۵ـ رک دف ۱۶ـ نبخش ۱۷ـ قمرزه.
هـ ـ دهستان تلنگ از بخش پلان شهرستان چاه بهار منتزع و به بخش قصرقند شهرستان نیکشهر الحاق می گردد.
وـ روسـتاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۲) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئـت دولت» می باشد از دهسـتان هلونچـکان بخش قصـرقند منتزع و به دهستان ساربوک همین بخش الحاق می گردد:
۱ـ شهرک الرسول (کریم آباد) ۲ـ کارچان ۳ـ زین الدین ۴ـ چوت آباد ۵ ـ دمبیگان (دمبی) ۶ ـ کورلگی.
ز ـ دهستان شارک به مرکزیت روستای شارک از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست شماره (۳) که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد در تابعیت بخش قصرقند شهرستان نیکشهر ایجاد می گردد:
۱ـ کدروم ۲ ـ شارک ۳ـ گواندرک ۴ ـ زنر ۵ ـ گیتوان ۶ ـ شیخ کلک ۷ـ کهن بلوچانی ۸ ـ کهن علیا ۹ـ بوریدوک ۱۰ـ سروش ۱۱ـ کلانزه.
ح ـ بخش ساربوک به مرکزیت روستای ساربوک از ترکیب دهستانهای ساربوک و خمیری در تابعیت شهرستان نیکشهر ایجاد می گردد.
ط ـ بخش تلنگ به مرکزیت روستای تلنگ از ترکیب دهستانهای تلنگ و شارک در تابعیت شهرستان نیکشهر ایجاد می گردد.
ی ـ شهرستان قصرقند به مرکزیت شهر قصرقند از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان سیستان و بلوچستان ایجاد می گردد:
۱ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر قصرقند از ترکیب دهستانهای هیت و هلونچکان
۲ـ بخش ساربوک
۳ـ بخش تلنگ

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
/rc-assets/uploads/1615041867.Untitled5.png
/rc-assets/uploads/1539401800.Untitled7.png/rc-assets/uploads/1282094353.Untitled8.png