تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری

شماره202969/ت47210ک                     ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری 	
 		 


وزارت کشور
    وزیران عضو کمیـسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 19/7/1391 بنا به پیشنهادهای شماره 75074/42/4/1 مورخ 18/5/1390 و شماره 44140/42/4/1 مـورخ 10/4/1391 وزارت کـشور و به استنـاد ماده (13) قانـون تعاریف و ضـوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
    الف ـ روستای گوجان از توابع دهستان میزدج علیا بخش مرکزی شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری به شهر تبدیل و به عنوان شهر گوجان شناخته می شود.
    ب ـ روستای چلیچه از توابع دهستان میزدج سفلی بخش جونقان شهرستان فارسان به شهر تبدیل و به عنوان شهر چلیچه شناخته می شود.
    ج ـ روستای کاج از توابع دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان اردل به شهر تبدیل و به عنوان شهر کاج شناخته می شود.
    د ـ روستای دشتک از توابع دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان اردل به شهر تبدیل و به عنوان شهر دشتک شناخته می شود.
    هـ ـ روستای سرخون مرکز بخش میانکوه شهرستان اردل پس از ادغام با روستاهای سرخون سفلی و سرخون قیصری به شهر تبدیل و به عنوان شهر سرخون شناخته می شود.
    و ـ نام بخش طلایه از توابع شهرستان لردگان به رودشت تغییر می یابد.
    این تصویب نامه در تاریخ 12/10/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی