رأی شماره 1/146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیفهای 3 و 2 ذیل بند بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ 17/5/1388 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی

شماره هـ/89/303                    ۱۱/۱۰/۱۳۹۱	 	
 
رأی شماره 1/146 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیفهای 3 و 2 ذیل بند بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ 17/5/1388 معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی


   تاریخ دادنامه: 20/8/1391   شماره دادنامه: 1/146   کلاسه پرونده: 89/303
   مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
   شاکی: آقای علیرضا پیمایش
   موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیفهای 3 و 2 ذیل بند بخشنامه شماره 22985/6/38 ـ 17/5/1388 مـعاون پشتیبانی و توسـعه منابع انسـانی استانـداری خراسان رضوی
   گردش کار: نظر به اطلاع حاصل از وجود ایراد در متن رأی شماره 146ـ 22/3/1391 هیأت عمومی، پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر قرار گرفت. ملاحظه می شود ایراد مذکور ناشی از سهو قلم بوده بنابراین به شرح آتی مبادرت به صدور رأی اصلاحی می شود.

رأی اصلاحی هیأت عمومی

   در قسمت (ب) رأی شماره 146 مورخ 22/3/1391 هیأت عمومی، عبارت «باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند» به عبارت «و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند می توانند» تغییر و پس از عبارت «و یا همسر آنان معلول و یا از کار افـتاده کلی باشنـد» قرار می گیرد و مآلاً متن بند (ب) رأی به شرح زیر اصلاح می شود.
   ب: مطابق بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری،کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشند و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند، می توانند از مزایای کمک هزینه عایله مندی برخوردار شوند و شرط دیگری برای این امر پیش بینی نشده است. بنابراین بند 3 بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری رأی به ابطال آن صادر و اعلام می شود. اعطاء رونوشت دادنامه بدون انضمام رأی اصلاحی ممنوع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری