تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فلاورجان

شماره213859/ت47151ک                                           ۱/۱۱/۱۳۹۱

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فلاورجان

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 29/6/1391 بنا به پیشنهاد شماره 72531/42/4/1 مورخ 15/5/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان زازران بخش مرکزی شهرستان فلاورجان منتزع و به دهستان ابریشم بخش مرکزی همان شهرستان الحاق می‌گردد:
1ـ هویه 2ـ رباخون 3ـ دشتچی 4ـ میان رشید 5ـ جوجیل 6ـ کافشان
ب ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از دهستان گلستان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان منتزع و به دهستان اشترجان بخش مرکزی همان شهرستان الحاق می‌گردد:
1‌ـ شرودان 2ـ کروج 3ـ دارافشان 4ـ خیرآباد 5 ـ مزرعه حسین‌آباد 6 ـ دشتلو 7ـ بندرات 8 ـ گارماسه
ج ـ مرکز دهستان گلستان از توابع بخش مرکزی شهرستان فلاورجان از روستای شرودان به روستای قلعه امیر تغییر می‌یابد.
د ـ بخش قهدریجان به مرکزیت شهر قهدریجان مشتمل بر دهستان‌های زیر ایجاد می‌گردد:
1ـ دهستان گلستان.
2ـ دهستان زازران به مرکزیت روستای زازران.
هـ ـ روستای زازران مرکز دهستان زازران بخش قهدریجان شهرستان فلاورجان به شهر تبدیل و به عنوان شهر زازران شناخته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1/11/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
/rc-assets/uploads/1142737906.Untitled2.png