تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای توپ آغاج و روستای پیرتاج شهرستان بیجار در استان کردستان به شهر

شماره217537/ت47776ک                  ۰۷/۱۱/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای توپ آغاج و روستای پیرتاج شهرستان بیجار در استان کردستان به شهر 	
 
وزارت کشور
    وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 165109/42/4/1 مورخ 27/10/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ و با رعایت جزء «د» بند (1) تصویب نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
    1ـ روستای توپ آغاج از توابع دهستان سیلتان بخش مرکزی شهرستان بیجار در استان کردستان به شهر تبدیل و به عنوان شهر توپ آغاج شناخته می شود.
    2ـ روستای پیرتاج از توابع دهستان پیرتاج بخش چنگ الماس شهرستان بیجار به شهر تبدیل و به عنوان شهر پیرتاج شناخته می شود.
    این تصویب نامه در تاریخ 30/10/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی