تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

شماره216671/ت48709هـ                                     ۰۴/۱۱/۱۳۹۱

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/10/1391 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
الف ـ روستای کوت عبدالله از توابع دهستان کوت عبدالله بخش مرکزی شهرستان اهواز در استان خوزستان پس از ادغام با روستاهای استیشن، خزامی، درویش‌آباد، شریعتی‌ یک، کوت نواصر، کوی منتظری، گاومیش آباد، گندمکار و هادی‌آباد به یک نقطه واحد تبدیل و به عنوان شهر کوت عبدالله شناخته می‌شود.
ب ـ مرکز دهستان کوت عبدالله از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز از روستای بهر به روستای مظفریه تغییر می‌یابد.
پ ـ دهستان موران به مرکزیت روستای بهر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان اهواز ایجاد می‌گردد:
1ـ آلبومشیلش 2ـ امامزاده علویه 3ـ اسلام‌آباد 4ـ اسماعیلیه دو 5 ـ امامزاده سیدجاسم دریس 6 ـ اسماعیلیه یک 7ـ ابوسلجه 8 ـ ام‌الطیور 9ـ امامزاده نبی صالح 10ـ امامزاده سیدعنایت 11ـ بریچه 12ـ بهر 13ـ تلمبه پرورش ماهی شمخانی 14ـ چمیان 15ـ سوالیه 16ـ شمخان 17ـ صامیه 18ـ طرفائیه 19ـ عمیشیه بزرگ 20ـ علوه 21ـ غزاویه بزرگ 22ـ فارسیات بزرگ 23ـ فارسیات کوچک 24ـ مرغداری غلامحسین عبدی‌زاده 25ـ مرغداری عبدالخضرال علی 26ـ موران.
ت ـ دهستان قلعه چنعان به مرکزیت روستای العقدا مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان اهواز ایجاد می‌گردد:
1ـ العقدا 2ـ اعضب 3ـ بالدیه 4ـ باوی 5 ـ تلمبه خانه کانال منصوری (1) 6 ـ تلمبه خانه کانال منصوری (2) 7ـ جمال‌آباد 8 ـ جربا 9ـ حنیطیه 10ـ خسرویه 11ـ خویسه 12ـ دمبوسیه 13ـ شرکت کنسرسیرم 14ـ شرکت راه‌سازی جهاد راه‌آهن 15ـ قلعه چنعان 16ـ قدر 17ـ کوره آجرپزی حاج عیسی 18ـ ملچ کوچک 19ـ مرغداری هلالی و شرکاء 20ـ یونیت شرکت نفت
ث ـ بخش سویسه به مرکزیت روستای ابوناگه از ترکیب دهستانهای سویسه و موران در تابعیت شهرستان اهواز ایجاد می‌گردد.
ج ـ شهرستان کارون به مرکزیت شهر کوت عبدالله از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان خوزستان ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی به مرکزیت روستای العقدا شامل دهستانهای کوت عبدالله و قلعه چنعان
2ـ بخش سویسه

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

/rc-assets/uploads/483020117.Untitled2.png