تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان لامرد استان فارس

شماره۲۵۲۳۱۹/ت۴۷۴۰۸ک                                                                ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان لامرد استان فارس

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۴۴۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
الف ـ دهستان شیخ عامر به مرکزیت روستای شیخ عامر مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می باشد در تابعیت بخش مرکزی شهرستان لامرد استان فارس ایجاد می گردد:
۱ـ شیخ عامر ۲ـ حاجی آباد ۳ـ فاضلی ۴ـ ده نو فاضلی ۵ ـ نعمه ۶ ـ ده کهنه ۷ـ احشام ۸ ـ شیرینو ۹ـ نخلستان باد ۱۰ـ نخلستان کت ۱۱ـ نخلستان شکری دان.
ب ـ بخش چاه ورز به مرکزیت روستای چاه ورز از ترکیب دهستان های چاه ورز و شیخ عامر در تابعیت شهرستان لامرد ایجاد می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

/rc-assets/uploads/1526170761.Untitled00.png