تصویب نامه درخصوص تعیین آقای حجت اله دمیاد به عنوان استاندار کرمانشاه

شماره۲۵۲۳۸۷/ت۴۸۲۳۸هـ                            ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

تصویب نامه درخصوص تعیین آقای حجت اله دمیاد به عنوان استاندار کرمانشاه

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۱۵۶۷۱۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ وزارت کشور تصویب نمود:
آقای حجت اله دمیاد به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی