تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی

شماره۴۰۷۶/ت۴۸۶۸۶ک                              ۱۷/۱/۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۰۱۶/۴۲/۴/۱ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
الف ـ روستای ضامنجان به عنوان مرکز دهستان سه ده از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک در استان مرکزی تعیین می شود.
ب ـ شهرهای سنجان و کرهرود از توابع بخش مرکزی شهرستان اراک با شهر اراک مرکز شهرستان اراک ادغام و به عنوان شهر اراک نامگذاری می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی