اصلاح بخشی از بند ۱ـ۱ مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت های طرح تفصیلی تبریز

شماره۳۰۰/۸۱۶۶۸                             ۲۷/۱۲/۱۳۹۱  

اصلاح بخشی از بند ۱ـ۱ مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت های طرح تفصیلی تبریز

استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی
در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مـاده (۴۲) آییـن نامه نحوه بررسی و تـصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ خود بخشی از مصوبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ خود درخصوص مغایرت های طرح تفصیلی با اساس طرح جامع تبریز را به شرح ذیل اصلاح نمود:
در بند ۱ـ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در انتهای خط سوم بند ۱ـ۱ عبارت «مشروط به اینکه هرگونه تغییر کاربری نسبت به کاربری های آخرین طرح تفصیلی مصـوب در حاشـیه خیابان توانیر مـغایرت اساسی تلقی شده و می بایسـت به شـورای عالـی گـزارش گردد.» حـذف و عبـارت ذیـل جایـگزین آن می گردد.
«تغییـر تمامی کاربری ها (بجز مسکونی و تجاری) در بدنه خیابان توانیر به عنوان مـغایرت اسـاسی تلقـی شده و می بایسـت به شـورای عالی شـهرسازی و مـعماری گزارش گردد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی