تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان

شماره۷۷۵۲۸/ت۴۷۹۸۶ک                     ۲/۴/۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استـناد ماده (۱۳) قانون تـعاریف و ضوابـط تقسیمـات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:
الف ـ نام دهستان اشیان بخش مرکزی شهرستان لنجان در استان اصفهان به اشیان شمالی تغییر می یابد.
ب ـ مرکز دهستان اشیان شمالی به روستای مهرآباد تغییر می یابد.
پ ـ دهستان اشیان جنوبی به مرکزیت روستای اشیان، از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان لنجان ایجاد می گردد:
۱ـ اشیان ۲ـ قرق آقا ۳ـ قلعه قاسم ۴ـ قلعه حسین آباد ۵ ـ مجموعه دامداری ۶ ـ زیرآب ۷ـ قرق کوچک ۸ ـ قرق بزرگ.
ت ـ دهستان کاریز به مرکزیت روستای کاریز، از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های زیر در تابعیت بخش مرکزی شهرستان لنجان ایجاد می گردد:
۱ـ کاریز ۲ـ صادق آباد کاریز ۳ـ مهرآباد ۴ـ سیبه ۵ ـ خیرآباد ۶ ـ حسین امین ۷ـ سلطان آباد ۸ ـ قلعه غلام ۹ـ صدرآباد ۱۰ـ فضل آباد ۱۱ـ مرغک ۱۲ـ شیرین آب ۱۳ـ گندم ماهورای ۱۴ـ باغ کهنه.
ث ـ بخش فولاد شـهر از ترکیـب دهستان های زیر در تابعیت شهرستان لنجان ایجاد می گردد:
۱ـ دهستان اشیان شمالی
۲ـ دهستان خرم رود به مرکزیت شهر فولادشهر.
این تصویب نامه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی