تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شماره۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک                                            ۵/۳/۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۹۱۷۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند:
بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

بودجه پیشنهادی سازمان های مناطق آزاد سال ۱۳۹۲

قسمت اول ـ ماده واحده و بندهای بودجه
تصویب نامه بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو

ماده واحده ـ به سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد بندهای این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم این تصویب نامه و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم این تصویب نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع، تأمین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله با دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام نمایند.
در ایـن تصویب نامه از این پـس واژه های زیر بجای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود:
سازمان ها: سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
مناطق: مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
دبیرخانه: دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
بند۱ـ
۱ـ۱ـ کالای همراه مسـافر براسـاس بند ب مـاده ۲ تصویـب نامه شمـاره ۱۸۸۰۸/ت۲۸۵۷۴هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۲ به میزان مندرج در ردیف ۱۱۰۰۰ بودجه (به جز ۵ قلم کالای حجیم) خواهد بود.
۲ـ۱ـ تصویب نامه شماره ۱۵۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مورد عمل می باشد. سازمان ها موظفند براساس دستورالعمل و روش اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن نسبت به وصول عوارض واردات کالا اقدام و در ردیف ۱۱۵۰۰ درآمد حاصل از عوارض واردات کالا ثبت نمایند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط، براساس سهمیه تعیین شده توسط دبیرخانه اقدام نماید.
۳ـ۱ـ سازمان ها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای تجاری و مسافری خود را به دبیرخانه ارائه نمایند.
۴ـ۱ـ دبیرخانه مجاز است به منظور جذب بهینه و کامل سهمیه کالای تجاری در صورت نیاز همانند سالهای قبل سهمیه برخی از سازمان ها را به سازمان هایی که توانایی جذب بالاتری دارند تخصیص دهد. سازمان یاد شده درآمد حاصله را پس از کسر هزینه جذب (درصد این هزینه با توافق دبیرخانه تعیین می شود) به منطقه صاحب سهمیه پرداخت می نماید.
بند۲ـ
۱ـ۲ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط سازمان ها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.
۲ـ۲ـ دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد مجاز است با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر مقررات ذیربط به منظور ایجاد وحدت رویه در عملیات سازمان های مناطق و فراهم آوردن زمینه تجمیع و ارائه گزارش های لازم به مجمع عمومی، نسبت به تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم و ابلاغ آن به سازمان های مناطق اقدام نماید.
سازمان های مناطق آزاد موظف به رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه خواهند بود.
بند۳ـ
به سازمان ها اجازه داده می شود در اجرای بند (خ) آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از شروع فعالیت های بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی نمایند و یا مجوزهایی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره برداری (اعم از ایرانی یا خارجی) نرسند، در سال ۱۳۹۲ جلوگیری به عمل آورند.
بند۴ـ
سازمان ها موظفند از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می گردد، معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض اخذ نمایند.
بند۵ ـ
در اجرای بند (ت) ماده (۲) آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سازمان های مناطق موظفند از اشخاصی که در سال ۱۳۹۲ به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می شوند به هنگام خروج معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی به عنوان عوارض دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.
بند۶ ـ
به سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اجازه داده می شود به منظور اجرای برنامه های توسعه شهری، ایجاد تأسیسات زیربنایی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارک ها و پارکینگ های عمومی، اجرای طرح های هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه، با تصویب هیأت مدیره، تا سقف هفت در هزار بهای آن ها دریافت نمایند.
بند۷ـ
به سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اجازه داده می شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می یابد.
بند۸ ـ
به سازمان های مناطق آزاد اجازه داده می شود طبق بند (ز) تبصره (۲) مربوط به ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، یک درصد از محل وصولی عوارض ورود و صدور کالاها و مسافر خود را به نهادهای حمایتی از محرومین و نیازمندان بومی منطقه اختصاص و براساس دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده از سوی دبیرخانه اقدام نمایند.
بند۹ـ
سازمان ها مجازند از کلیه قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری (ساختمانی، حمل و نقل، خدمات، انبارداری) که محل اجرای آن در مناطق یاد شده قرار دارد معادل (۵/۰ درصد) سقف قرارداد و افزایش های موضوع ماده (۲۹) شرایط عمومی پیمان و تعدیل و تفاوت قیمت مصالح پرداختی به آنان بعنوان عوارض وصول و به حسابهای مربوطه واریز نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر می باشد.
کلیه کارفرمایان مستقر در مناطق آزاد موظفند در صورت اعلام سازمان های ذیربط یا تفاهم نامه فیمابین نسبت به کسر عوارض مذکور از طرف های قرارداد اقدام و عین وجه را به حساب های معرفی شده واریز نمایند.
بند۱۰ـ
به سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اجازه داده می شود براساس بند ۵ دستورالعمل اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۶۴۸/ت۱۱۹ک مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۳ وزرای عضو شورای عالی) علاوه بر موارد لحاظ شده از فضاهای غیر مسقف متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در محدوده منطقه نیز عوارض پذیره را دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.
بند۱۱ـ
به سازمان های مناطق آزاد اجازه داده می شود برای هر مورد نقل و انتقال خودروهای پلاک گذاری شده در منطقه به میزان نه در ده هزار قیمت کارشناسی خودرو و حداقل تا سقف یکصد هزار ریال عوارض نقل و انتقال دریافت نمایند. همچنین سازمان می تواند نسبت به دریافت هزینه خدمات ارائه شده از جمله نصب پلاک و بازدید فنی با تصویب هیئت مدیره اقدام نمایند.
بند۱۲ـ
سازمان های مناطق آزاد مجازند هزینه های هرگونه خدمات ارائه شده از جمله خدمات رفاهی، ورزشی، بهداشتی، آموزشی را با تصویب هیئت مدیره دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.
بند۱۳ـ
به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان ها، به هیأت مدیره سازمان های مذکور، اجازه داده می شود در قالب ضوابط طرح کارانه که توسط دبیرخانه شورا تدوین و ابلاغ می شود و حداکثر تا بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) درآمد تحقق یافته خود را تا سقف دویست میلیون تومان برای هر منطقه با تصویب هیئت مدیره آن منطقه از محل اعتبار مصوب ردیف های فرعی مربوط ذیل ردیف های ۳۰۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمان ها داشته اند، پرداخت نمایند.
بند۱۴ـ
هزینه های اداره امور دبیرخانه به تشخیص دبیر شورای مذکور و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمان ها موضوع ردیف ۴۰۱۰۰ تأمین و پرداخت می گردد.
سازمان ها موظفند صرف نظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند.
بند۱۵ـ
به سازمان ها اجازه داده می شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف ۴۰۲۰۰ برای عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی همجوار و مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه، در قالب موافقتنامه ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان ها مبادله می شود هزینه نمایند.
تبصره ـ سازمان های مناطق آزاد به نسبت وصول درآمدهای خود هزینه های ردیف مذکور را به گیرندگان کمک پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینه های قطعی در حساب های خود منظور می نمایند.
بند۱۶ـ
هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه ای هر یک از سازمان ها مندرج در قسمت دوم این تصویب نامه به شرح ذیل مجاز است:
اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل فصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان (۱۰ درصد) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیرخانه، مشروط بر این که در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود، قابل تغییر است.
بند۱۷ـ
۱ـ۱۷ـ با توجه به ممنوعیت پرداخت های بلاعوض از سوی سازمان ها به شرکت های تابعه و وابسته، پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینه های جاری یا کمک بلاعوض به این شرکت ها براساس مصوبه کارگروه کاهش تصدی گری دبیرخانه و منوط به اخذ موافقت کتبی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی است.
۲ـ۱۷ـ در اجرای بندهای بودجه سنوات قبل، سازمان ها مکلف اند نسبت به اجرای کامل تصمیمات کارگروه کاهش تصدی گری دبیرخانه درخصوص تعیین تکلیف شرکت های تابعه و وابسته مبنی بر ادغام، انحلال، واگذاری و یا ادامه فعالیت شرکت ها اقدام قانونی لازم را بعمل آورده و گزارش نهایی اقدامات را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. تصمیمات اتخاذ شده توسط آن کارگروه، مبنای اقدام سازمان ها می باشد و ادامه فعالیت شرکت هایی که به موجب تصمیم کارگروه مشمول ادغام، انحلال و یا واگذاری می باشند از تاریخ تعیین شده مجاز نخواهد بود.
بند۱۸ـ
۱ـ ۱۸ـ صدور مجوز هرگونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمان ها به شرکت های تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است.
۲ـ ۱۸ـ فعالیت و خدمات سازمان ها و شرکت های تابعه ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی وخارجی فراهم نمی باشد، باید محدود به ارائه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب سرمایه گذاران مربوط باشد.
بند۱۹ـ
به کارگیری نیروی انسانی جدید در سال ۱۳۹۲ در چارچوب ساختار سازمانی تدوین و ابلاغ شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و حداکثر تا سقف تعداد تعیین شده و اعتبار مصوب در قسمت چهارم (وضعیت پرسنلی سازمان ها) این تصویب نامه، و شرایط تعیین شده صرفاً از طریق جایگزینی امکان پذیر خواهد بود.
بند۲۰ـ
به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد کشور به سازمان ها اجازه داده می شود حداکثر تا پنج در هزار هزینه های جاری خود را حداکثر تا سقف دو میلیارد ریال از محل صرفه جویی در سایر ردیف های موضوع این بند، مشروط به آنکه سرجمع هزینه های جاری افزایش نیابد، برحسب نیاز به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خارج از ضوابط و مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی به استثنای ردیف های (۲۱۱۰۰ و ۲۱۲۰۰) هزینه نمایند. سازمان ها موظفند فهرست کامل این گونه هزینه ها را همراه با تصویر صورتجلسات هیأت مدیره به دبیرخانه ارسال نمایند.
بند۲۱ـ
اجرای طرح های عمرانی منظور در ردیف ۹۴۱۰۰ قسمت دوم این تصویب نامه توسط سازمان ها در سال ۱۳۹۲ صرفاً در قالب اعتبارات طرح های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم این تصویب نامه، متناسب با درآمدهای وصولی و با رعایت ضوابط زیر مجاز می باشد:
۱ـ۲۱ـ سازمان ها موظفند قبل از اجرای هر یک از طرح های عمرانی موافقتنامه شرح عملیات آن را حداکثر یک ماه پس از تصویب بودجه سالانه با دبیرخانه مبادله و پس از تصویب کلیات آن توسط دبیرخانه، متناسب با دسترسی به منابع پیش بینی شده اجرا نمایند پرداخت هرگونه وجهی بابت طرح های عمرانی بدون مبادله موافقتنامه مجاز نمی باشد.
۲ـ۲۱ـ شروع طرح های پیش بینی شده در بودجه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منوط به تحقق درآمدها و با رعایت اولویت بندی طرح ها خواهد بود.
۳ـ۲۱ـ در صورتی که بودجه سال ۱۳۹۳ سازمانها تا پایان سال ۱۳۹۲ به تصویب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نرسد، سازمان ها مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ خود را تا پایان چهار ماهه ابتدای سال ۱۳۹۳ به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها، به مورد اجرا بگذارند.
۴ـ۲۱ـ به منظور تسهیل در اجرای طرح های عمرانی، به سازمان ها اجازه داده می شود حداکثر تا یک و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره هر یک از سازمان ها، خارج از ضوابط و مقررات قانونی در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مربوطه تا سقف پنج میلیارد ریال هزینه نمایند. سازمان ها موظف اند فهرست کامل این گونه هزینه ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیأت مدیره به تفکیک هر یک از طرح های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خود به دبیرخانه ارسال نمایند.
۵ ـ۲۱ـ نظر به این که سازمان ها موظفند طرح های عمرانی جدید خود را قبل از درج در بودجه سنواتی از نظر توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی به تصویب کارگروه طرح های عمرانی برسانند لذا، به منظور تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی اجرای طرح ها به این سازمان ها اجازه داده می شود نهایتاً تا سقف ۱درصد سرجمع اعتبارات طرح های عمرانی مصوب سال جاری خود را با هماهنگی شورای پژوهشی دبیرخانه برای تهیه طرح های توجیهی و انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین گزارشات لازم هزینه نمایند.
۶ ـ۲۱ـ افزایش اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی بودجه سال ۱۳۹۲ هر یک از سازمان ها حداکثر تا میزان (۱۵درصد) از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی (ردیف ۹۴۱۰۰) با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیأت مدیره سازمان و پس از موافقت دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، مشروط بر این که در جمع اعتبارات طرح های عمرانی سازمان ها با رعایت سقف مذکور در بند۲۳ این تصویب نامه تغییری حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
۷ـ۲۱ـ آن دسته از طرح هایی که در سال های گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه مبادله شده است و تغییری در ماهیت آن ها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.
بند۲۲ـ
به سازمان ها اجازه داده می شود جهت اجرای پروژه های عمرانی شهری و روستایی نظیر مدرسه سازی، احداث خانه های بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آن ها و تسریع در اجرای پروژه های عمران شهری و روستایی با شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت تأمین منابع مشارکت نمایند. بدین منظور سازمان ها می توانند با تنظیم و مبادله موافقتنامه داخلی با شوراها، براساس ضوابط مربوطه ضمن اعمال نظارت عالیه بر اجرای پروژه ها، در پایان هر شش ماه گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به دبیرخانه اعلام نمایند. بدیهی است سقف اعتباری این موافقتنامه ها نمی تواند از سقف اعتبار ردیف های مصوب مربوط در بودجه سالیانه سازمان (فصل ۳۰۱۰۰۰۰، فصل ۳۰۳۰۰۰۰، فصل ۳۰۷۰۰۰۰، فصل ۴۰۲۰۰۰۰) تجاوز نماید.
بند۲۳ـ
در راستای سیاست های واگذاری امور به بخش خصوصی، سازمان ها موظفند طرح های عمرانی و سرمایه گذاری خود را با رعایت مقررات به بخش خصوصی واگذار نمایند.
در مورد آن دسته از طرح های زیربنایی و سرمایه گذاری که امکان واگذاری به بخش خصوصی به هیچ نحوی وجود ندارد، سازمان ها فقط در صورت اخذ مجوز از شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می توانند نسبت به سرمایه گذاری در آنها اقدام نمایند.
سازمان ها موظفند این گونه طرح ها را حداکثر پس از گذشت سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی واگذاری نمایند.
بند۲۴ـ
سازمان ها مکلفند کلیه امور و طرح های مربوط به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی خود را با هماهنگی دبیرخانه شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ردیف۴۱۰۰۰۰۰) موافقتنامه های شرح عملیات را با دبیرخانه مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرح های مزبور را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ارائه نمایند.
بند۲۵ـ
سازمان ها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد بودجه جاری و سرمایه ای و همچنین عملکرد مالی و عملیاتی کلیه طرح های عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه های متبادله مربوطه و در قالب فرم های ابلاغی دبیرخانه تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
بند۲۶ـ
به سازمان های مناطق آزادی که بخشی از محدوده آنها در داخل شهر ها قرار گرفته است اجازه داده می شود اعتبارات پیش بینی شده در ردیف طرح های عمرانی و خدمات شهری (ردیف های ۳۰۶۰۷۰۲، ۳۰۶۰۵۰۲، ۳۰۶۰۳۰۱، ۳۰۶۰۳۰۲، ۳۰۶۰۶۰۱، ۳۰۶۰۷۰۵، ۲۰۲۰۰) در قالب بودجه مصوب طی تفاهم نامه ای با تعیین پروژه های مشخص در اختیار دستگاه های اجرایی مستقر در آن شهر قرار دهد. دستگاه های اجرایی یاد شده موظفند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به اجرای پروژه ها اقدام و گزارش عملکرد فیزیکی و مالی پروژه های مورد اجراء را به تأیید سازمان منطقه آزاد برساند.
بند۲۷ـ
سازمان ها موظف اند، طرح ها و پروژه های عمرانی جدید خود را از لحاظ توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی بر اساس دستور العملی که از سوی دبیرخانه تدوین و ابلاغ می شود تنظیم و سپس در بودجه سال آینده لحاظ نمایند.
بند۲۸ـ
اعتبار طرح های مطالعاتی و پژوهشی بنیادی و کاربردی مرتبط سازمان ها ذیل برنامه ردیف ۳۱۰۹۸۰۰ و همچنین ذیل فصل ردیف ۳۱۳۰۰۰۰، قسمت سوم این تصویب نامه و مطالعات و پژوهش های مورد نظر از محل سایر ردیف ها با عنوان تحقیق و بررسی در زمینه های جذب سرمایه های خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه و مسائل زیست محیطی با اولویت طرح های توسعه صادرات و ترانزیت طبق دستور العمل علمی پژوهشی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پس از تأیید دبیرخانه قابل مصرف می باشد. جزئیات پروژه های طرح های مزبور باید در موافقتنامه شرح عملیات که با دبیرخانه مبادله خواهد شد به طور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات (در صورتی که یک ساله باشند) تا پایان سال ۱۳۹۲ به دبیرخانه و اعضای شورای هماهنگی مناطق آزاد ارائه خواهد شد.
بند۲۹ـ
۱ـ۲۹ـ به سازمان ها اجازه داده می شود به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی طبق مقررات تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف های ۸۴۱۰۰ و ۸۵۱۰۰ از مؤسسات اعتباری، پولی و مالی داخلی و خارجی تسهیلات مالی دریافت نمایند.
۲ـ۲۹ـ استفاده از تسهیلات مالی خارجی از طریق فاینانس و در قالب تصویب نامه بودجه سالانه و روش های متداول تأمین مالی صورت خواهد گرفت.
بند۳۰ـ
اعتبار ردیف های ۸۵۱۰۰ و ۸۶۱۰۰ صرف ایجاد زیرساخت مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، فن آوری اطلاعات، راه، بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، گردشگری خواهد شد.
بند۳۱ـ
به سازمان ها اجازه داده می شود به منظور جلب و گسترش هرچه بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرح های مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف های ۹۵۱۰۰ و ۹۶۲۰۰ قسمت دوم این تصویب نامه و ردیف های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان، ترانزیت، گردشگری، آموزش و فناوری اطلاعات با اولویت صادرات و ترانزیت تا سقف (۳۳ درصد) با تصویب هیئت مدیره منطقه با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند.
در موارد خاص که نیاز به سرمایه گذاری سازمان بیش از درصد مذکور بوده یا نیاز به مدیریت امر باشد پیشنهاد سرمایه گذاری پس از تصویب در هیئت مدیره هریک از سازمان ها صرفاً با اخذ موافقت دبیرخانه امکان پذیر است.
سازمان ها موظفند سهم خود در مشارکت های موضوع این بند را پس از عملیاتی شدن پروژه ها با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واگذار نمایند.
بند۳۲ـ
اعتبار پیش بینی شده برای سازمان منطقه آزاد قشم از بودجه عمومی مندرج در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ردیف ۸۶۱۰۰ این تصویب نامه منظور گردیده است طبـق ضوابط مربوط بـه بودجه طرح های تمـلک دارایی کل کشور قابل هزینه خواهد بود.
بند۳۳ـ
به سازمان منطقه آزاد اروند اجازه داده می شود برای رفع مشکلات پرواز های فرودگاه آن منطقه ناشی از گرد و غبار و امکان فعالیت شرکتهای هواپیمایی و افزایش تعداد پرواز ها در فرودگاه آبادان (معادل ۵۰% اعتبار مورد نیاز خرید دستگاه) حداکثر تا سقف سی میلیارد ریال از ردیف ۴۰۹۰۹۰۱ بودجه سال ۱۳۹۲ برای خرید و نصب یک دستگاه ILS در اختیار شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور قرار دهد تا این شرکت با مشارکت در تأمین بقیه اعتبار مورد نیاز و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه و نیز تفاهم نامه منعقده با سازمان منطقه اقدام نماید.
بند۳۴ـ
سازمان ها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سال های ۹۱ـ۹۰ شرکت های تابعه و وابسته را در مهلت مقرر به دبیرخانه ارائه نمایند.
بند۳۵ـ
نمایندگان سازمان ها موظفند در مجامع عمومی شرکت های تابعه، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند. سازمان ها همچنین موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکت های وابسته نیز، در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند.
بند۳۶ـ
دبیرخانه موظف است دستورالعمل بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را تهیه و تنظیم و به سازمان های مذکور ابلاغ نماید. در خصوص اعتباراتی که از محل بودجه عمومی کل کشور تأمین می گردند رعایت مفاد بخشنامه بودجه کل کشور الزامی است.
سازمان مکلفند بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خود را بر اساس مفاد دستورالعمل ابلاغی حداکثر تا پانزدهم آذر ماه سال ۱۳۹۲ (۱۵/۹/۱۳۹۲) تنظیم و به دبیر خانه ارسال دارند، دبیرخانه مکلف است پس از بررسی بودجه های پیشنهادی نسبت به تنظیم بودجه نهایی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، حداکثر تا بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اقدام و جهت تصویب به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال نماید و شورای مزبور نیز به منظور جلوگیری از وقفه در فعالیت های اقتصادی در مناطق ترتیبی اتخاذ می نماید که حداکثر تا پایان اسفند سال ۱۳۹۲ بودجه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تصویب و ابلاغ گردد.
بند۳۷ـ
بودجه اصلاحی هریک از سازمان ها، همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره حداکثر تا ۱۵ آبان سال ۱۳۹۲ به دبیرخانه ارسال تا پس از بررسی، در صورت ضرورت بودجه اصلاحی پیشنهادی جهت تصویب نهایی به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.
بند۳۸ـ
مصوبات هیئت مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نباید با مفاد این تصویب نامه مغایر باشند.

برای دیدن متن کامل کلیک کنید