اصلاح تبصره بند (۲) تصویب نامه های شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲

شماره۹۷۶۲۷/ت۴۹۰۷۲هـ                   ۲۹/۴/۱۳۹۲

اصلاح تبصره بند (۲) تصویب نامه های شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
در تبصره بند (۲) تصویب نامه های شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ موضوع تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و عمومی غیردولتی عبارت «تا سقف مقرر در بند (ب) ماده (۳۴) و ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» قبل از عبارت «مطابق دستورالعمل های ابلاغی» اضافه می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی