اصلاح تصویب نامه درخصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

شماره۱۰۰۹۹۶/ت۴۹۰۵۱هـ                    ۲/۵/۱۳۹۲ 

اصلاح تصویب نامه درخصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب نمود:
بند (۱۱) پیوست تصویب نامه شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ موضوع بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حذف و بند (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:
۱۲ـ سازمان های مناطق آزاد مجازند هزینه های انجام خدمات شهری (از قبیل بازدید فنی خودروها) و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، رفاهی (مانند امور ورزشی)، بهداشتی، آموزشی و امور فرهنگی را با رعایت ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیئت مدیره دریافت و به حساب درآمد سازمان منظور نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی