تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد پژمان به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

شماره۱۲۲۶۱۴/ت۴۹۶۳۰هـ                        ۳/۷/۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدمحمد پژمان به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۴۰۹۴۳ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب نمود:
آقای سیدمحمد پژمان به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری