تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حسن صادقلو به عنوان استاندار گلستان

شماره۱۲۷۸۰۳/ت۴۹۷۰۷هـ                             ۱۶/۷/۱۳۹۲

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حسن صادقلو به عنوان استاندار گلستان

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۸۱۴۸۲ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود:
آقای حسن صادقلو به عنوان استاندار گلستان تعیین می شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری