اصلاح بند (۳) تصویب نامه تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس

شماره۱۳۰۹۵۵/ت۴۹۷۱۱ک                        ۲۸/۷/۱۳۹۲

اصلاح بند (۳) تصویب نامه تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند:
در بند (۳) تصویب نامه شماره۱۲۷۸۲۱/ت۴۹۷۱۱ک مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ واژه «موظف» جایگزین واژه «غیرموظف» می شود.
این تصویـب نامه در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری